Faceparty - Biggest Party On Earthâ„¢
MaleFemale 
Join FREE!Browse MembersMaleFemaleCool Tools™Faceparty App™
profilegalleryfriendsblog
Name: taichinhvsetgroup
Details: 43 years old, Male, Straight
Location: Vietnam
Profile Link:www.faceparty.com/taichinhvsetgroup
In my own words

Tap Doan tai chinh VsetGroup Viet Nam Chuyen trien khai toan dien cac San pham – Dich vu Dien tu vien thong Giao thong van tai Xay dung cong trinh giao thong nong thon dan dung Dich vu giai tri Canh quan Cung cap nhung giai phap Tai chinh va ngan hang Nong nghiep Giao duc dung chuan Quoc Te #taichinhvsetgroup #traiphieuvsetgroup #vsetgroup
107 Cong Hoa phuong 12 quan Tan Binh thanh pho Ho Chi Minh 70000
Phone : 0862286369
Blog 5 posts | view all
Thi gian áo hn bình quân (Duration) ca trái ph
Duration là mt thut ng c s dng khá ph bin khi o lng ri ro ca trái phiu. Tuy nhiên vi nhiu nhà u t có l ây là t còn xa l. Chính vì vy, qua bài vit này, Tp oàn VsetGroup s làm rõ khái nim duration ca trái phiu là gì và có nhng nh hng nh th nào ti mnh giá. Mi các nhà u t cùng tìm hiu.
See more: https://taichinhvsetgroup.vn/thoi-gi an-dao-han-binh-quan-duration/

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/taichinhvsetgroup/
Youtube; https://www.youtube.com/cha
Commentspost a comment
offline
 Send message
 Add friend
 Add to hotlist
 Rate member
 Report member
 one 2 one
Favorite Things

Website
Click here to view

Possession/Thing
taichinhvsetgroup

Details

Last logged onCool Tools™ only

Advanced statsCool Tools™ only


© Faceparty 2024. All Rights Reserved. Last Updated 22 February 2024.