Faceparty - Biggest Party On Earthâ„¢
MaleFemale 
Join FREE!Browse MembersMaleFemaleCool Tools™Faceparty App™
profilegalleryfriendsblog
BlogBack to profile
5 entries  
Thi gian áo hn bình quân (Duration) ca trái ph wrote
Duration là mt thut ng c s dng khá ph bin khi o lng ri ro ca trái phiu. Tuy nhiên vi nhiu nhà u t có l ây là t còn xa l. Chính vì vy, qua bài vit này, Tp oàn VsetGroup s làm rõ khái nim duration ca trái phiu là gì và có nhng nh hng nh th nào ti mnh giá. Mi các nhà u t cùng tìm hiu.
See more: https://taichinhvsetgroup.vn/thoi-gi an-dao-han-binh-quan-duration/

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/taichinhvsetgroup/
Youtube; https://www.youtube.com/cha
C phiu và trái phiu wrote
C phiu và trái phiu là 2 hình thc u t khá ph bin vi th trng chng khoán trong nhiu nc. Bao gm c Vit Nam.Phân bit c phiu và trái phiu trong th trng tài chính. C hi tìm hiu ngay di ây !
See more: https://taichinhvsetgroup.vn/phan-biet-co-phie u-va-trai-phieu/

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ta ichinhvsetgroup/
Youtube; https://www.youtube.com/channel/U CtGmZXyRuenFFQXqjmEsNiw/about
Blogspot: https://taichinhvsetgroup.blogspot.com/
Trái phiu doanh nghip wrote
Trái phiu doanh nghip là gì, li ích ra sao luôn c nghiên cu cho nhng quyt nh rót và ri ngân ngun vn th ng ca mình. Tham kho bit NGAY !
See more: https://taichinhvsetgroup.vn/trai -phieu-doanh-nghiep-la-gi/
Li nkedin: https://www.linkedin.com/in/taichinhvsetgroup/
Yout ube; https://www.youtube.com/channel/UCtGmZXyRuenFFQXqjmEsNi w/about
Blogspot: https://taichinhvsetgroup.blogspot.com/
Trái phiu là gì wrote
Trái phiu là gì? c im và phân loi trái phiu? Có bao nhiêu loi trái phiu ph bin trên th trng hin nay? Cách mua trái phiu nh th nào sinh li cao nht? Tt c kin thc ó s c tng hp chi tit di ây.
See more: https://taichinhvsetgroup.vn/trai-phieu- la-gi/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/taichinhvsetgr oup/
Youtube; https://www.youtube.com/channel/UCtGmZXyRuenF FQXqjmEsNiw/about
Blogspot: https://taichinhvsetgroup.blog spot.com/
untitled wrote
LI ÍCH KHI U T VSETGROUP
Lãi Sut lên n 18,8%
Tng ngay gói Bo Him: AN
Xem Bng Lãi Sut | Hotline: 0907.233.333
Hng c quyn nhà u t VSETGROUP
ng ký Tri Nghim ch: 5 triu

See more: https://taichinhvsetgroup.vn/trai-phieu-doanh-nghiep-vset -bond/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/taichinhvsetg roup/
Youtube; https://www.youtube.com/channel/UCtGmZXyRuen FFQXqjmEsNiw/about
Blogspot: https://taichinhvsetgroup.blogspot.com/
5 entries  

© Faceparty 2021. All Rights Reserved. Last Updated 27 November 2021.