Faceparty - Biggest Party On Earthâ„¢
MaleFemale 
Join FREE!Browse MembersMaleFemaleCool Tools™Faceparty App™
profilegalleryfriendsblog
Name: vinhomescityvn
Details: 33 years old, Male, Straight
Location: Vietnam
Profile Link:www.faceparty.com/vinhomescityvn
In A Perfect World...

vinhomescity.vn - Vinhomes là thng hiu bt ng sn s 1 Vit Nam, hot ng trong lnh vc phát trin, chuyn nhng và vn hành bt ng sn. Tiên phong mang n tri nghim sng lý tng gia lòng ô th vi nhng khu dân c c quy hoch chuyên nghip, tin ích dch v ng b, môi trng xanh sch, giúp nh hình phong cách sng mi cho ngi dân Vit Nam. Vinhomes mong mun kt ni cng ng c dân, xây dng môi trng sng vn minh, nng ng cùng không gian sng xanh, giúp khách hàng tn hng cuc sng tt p và cht lng mi ngày.
#VINHO
Commentspost a comment
offline
 Send message
 Add friend
 Add to hotlist
 Rate member
 Report member
 one 2 one
Favorite Things

Website
Click here to view

Details

Last logged onCool Tools™ only

Advanced statsCool Tools™ only


© Faceparty 2022. All Rights Reserved. Last Updated 26 September 2022.