Faceparty - Biggest Party On Earthâ„¢
MaleFemale 
Join FREE!Browse MembersMaleFemaleCool Tools™Faceparty App™
profilegalleryfriendsblog
Name: sonanetvn
Details: 35 years old, Female, Straight
Location: Vietnam
Profile Link:www.faceparty.com/sonanetvn
In A Perfect World...

"Công ty SONA - Chuyên cung cp gii pháp v màn hình qung cáo, màn hình tng tác hàng u ti Vit Nam. Vi hn 10 nm kinh nghim chúng tôi cam kt mang n cho khách hàng nhng sn phm tt nht vi giá thành hp lý nht. Tm nhìn: Thng hiu SONA ph toàn b Vit Nam, là mt trong 5 doanh nghip uy tín trong nghành. To h sinh thái trong lnh vc SP/DV ca mình. S mnh: Tiên phong trong vic liên tc cp nht nhng công ngh mi trong lnh vc qung cáo và ào to thay i t duy, cách các doanh nghip ang làm qung c
Commentspost a comment
offline
 Send message
 Add friend
 Add to hotlist
 Rate member
 Report member
 one 2 one
Favorite Things

Website
Click here to view

Possession/Thing
sonanetvn

Details

Last logged onCool Tools™ only

Advanced statsCool Tools™ only


© Faceparty 2022. All Rights Reserved. Last Updated 6 October 2022.