Faceparty - Biggest Party On Earthâ„¢
MaleFemale 
Join FREE!Browse MembersMaleFemaleCool Tools™Faceparty App™
profilegalleryfriendsblog
Name: longdinhdanhtra
Details: 35 years old, Female, Straight
Location: Vietnam
Profile Link:www.faceparty.com/longdinhdanhtra
In my own words

Gii thiu:u nm 2021, ch cùng các cng s và chuyên gia trong ngành sáng lp thng hiu Long ình Danh Trà. Bt u t ây, hành trình khám phá tìm hiu v trà ca ch chính thc mang theo mt trng trách mi, qung bá và tôn vinh vi ngi tiêu dùng trong nc và bn bè quc t v nhng vùng trà Vit Nam có lch s hàng trm nm qua.
Hag tags:#longdinhdanhtra #longdinh #danhtra #tra #traxanh #tra #amthuc #dacsan #travietnam #quavietnam #quatang
a ch:74 Hàng Trng, Hoàn Kim, Hà Ni 10000
ST:0965215068
Website: https://longdinhdanhtra.com/
Commentspost a comment
offline
 Send message
 Add friend
 Add to hotlist
 Rate member
 Report member
 one 2 one
Favorite Things

Website
Click here to view

Possession/Thing
longdinhdanhtra

Details

Last logged onCool Tools™ only

Advanced statsCool Tools™ only


© Faceparty 2021. All Rights Reserved. Last Updated 8 December 2021.