Faceparty - Biggest Party On Earth™
MaleFemale 
Join FREE!Browse MembersMaleFemaleCool Tools™Faceparty App™
profilegalleryfriendsblog
Name: kesattrungnguyen
Details: 35 years old, Female, Lesbian
Location: Vietnam
Profile Link:www.faceparty.com/kesattrungnguyen
In my own words

Công ty TNHH K St Trung Nguyên Là mt trong nhng n v k st có mt u tiên ti th trng Vit Nam, Trung Nguyên luôn n lc phát trin bn vng và cùng Vit Nam Tin ti tng lai. Trung Nguyên ã, ang và s không ngng cung cp nhng sn
phm có cht lng cao và dch v sau bán hàng hoàn ho nhm mang n s hài lòng cao nht cho khách hàng, cng nh óng góp tích cc cho s phát trin ca ngành kinh doanh ca hàng hoc siêu th.
Vi kinh nghim ca nhà sn xut giá k Vit Nam hin nay, Trung Nguyên không ngng n lc m rng quy mô phát trin, cng c h thng c s vt cht và quy t i ng nhân lc nhit huyt, sáng to. c bit i mi công ngh sn xut cho ra th trng nhng sn phm giá k c quyn v cht lng và kiu dáng thit k.
Hin nay Trung Nguyên hot ng vi bn lnh vc chính là:
– Lp ráp, sn xut k st, k siêu th và các linh kin.
– Dch v bo hành và sa cha k st.
– Cung cp tt c các loi giá k & thit b cho siêu th
– t hàng gia công và mua t các doanh nghip ch xut, các loi linh kin, ph kin gia – công, óng gói và
x
Commentspost a comment
offline
 Send message
 Add friend
 Add to hotlist
 Rate member
 Report member
 one 2 one
Favorite Things

Website
Click here to view

Possession/Thing
kesattrungnguyen

Details

Last logged onCool Tools™ only

Advanced statsCool Tools™ only


© Faceparty 2021. All Rights Reserved. Last Updated 24 October 2021.