Faceparty - Biggest Party On Earthâ„¢
MaleFemale 
Join FREE!Browse MembersMaleFemaleCool Tools™Faceparty App™
profilegalleryfriendsblog
Name: banhtrungthuanvoigi
Details: 47 years old, Male, Straight
Location: Vietnam
Profile Link:www.faceparty.com/banhtrungthuanvoigi
In my own words

Gii thiu:Câu hi bánh trung thu nên n vi gì va ngy li có th gia tng thêm hng v c khá nhiu ngi quan tâm. Vì bánh trung thu có v ngt nên n s có cm giác ngán và ghê c nu n nhiu. Do ó, kt hp món bánh này vi mt s n, thc ung khác là gii pháp hoàn ho. Di ây là nhng cp ôi hoàn ho cho ngày tt oàn viên.
Hag tags:#amthuc #dacsan #monngon #asahisushi #nhahangasahisushi #banhtrungthu #trungthu #banhtrungthulongdinh #tettrungthu #ramtrungthu
a ch:288 Bà Triu, Lê i Hành, Hai Bà Trng, Hà Ni
ST:842439745945
Website:http://asahisushi.vn/banh-trun g-thu-nen-an-voi-gi-nd,114277
Commentspost a comment
offline
 Send message
 Add friend
 Add to hotlist
 Rate member
 Report member
 one 2 one
Favorite Things

Website
Click here to view

Possession/Thing
banhtrungthuanvoigi

Details

Last logged onCool Tools™ only

Advanced statsCool Tools™ only


© Faceparty 2021. All Rights Reserved. Last Updated 8 December 2021.